070-6904581 Martin Hedén 
072-3416028 Inger Orre


 Texter som påstår

ett och annat

Med åren har vi producerat en mängd texter som kritiserat, utmanat, provocerat och lockat till repliker. Här kan du ta del av några av de viktigare. Under "Dagens Arena" hittar du essäer av Martin och under Facebook en del texter publicerade bl a i Vlt, länkar som fylls på allt eftersom med kortare texter.

Inger Orre

Utvärdering av en EU-satsning

"Industriarv som tillväxtmotor: ännu en satsning i luttrat Bergslagen" är titeln på den utvärdering som Inger gjorde av Bergslags-satsningen. Den gavs ut av Riksantikvarieämbetet 2016. För att läsa den i fulltext – gå till http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:922321/FULLTEXT01.pdf

Martin Hedén och Inger Orre

Om praktisk kunskap

2009 gav Centrum för praktisk kunskap på Södertörns universitet ut en essäsamling om praxiskunskap. Inger var med och startade centret, nu skrev vi en text tillsammans med begreppet "service" i fokus: "Från handräckning till bistånd, Service – ett begrepp designat bortom innebörd". Texten börjar på sidan 190, http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:303147/FULLTEXT01.pdf